Nummer
23   oktober 2011          Jaargang 4

      Volop nieuws voor Buurtkrant 23, daarom hebben we een keuze gemaakt in een gedeelte in de Buurtkrant en
      een  aanvullende  digitale  krant voor  het oktobernieuws. Het  zou jammer  zijn u dit  nieuws te onthouden!!!

         Wederom veel leesplezier!!!
                                                      
        De redactie.                                                                           
De huiskamer van de buurt

(Bijgewerkt 15 november)


Enschedeërs die zelfredzaam zijn, ruim tachtig procent van de inwoners, zijn aangewezen op algemene voorzieningen op gebied van cultuur, sport, verenigingen.
Deze mensen hebben hun netwerken, doen vrijwilligerswerk en zijn betrokken bij buurt of stad.
Om ontmoeting te bevorderen wil de gemeente stimuleren dat in elk woongebied een "huiskamer van de buurt" komt.
Vrijwilligers runnen deze huiskamers die gevestigd kunnen worden in bestaande ruimtes als kerken, zorginstellingen, inloophuizen, speeltuingebouwen, of als onderdeel van de vitale sportvereniging in de kantines van de sportclubs.

De redactie ziet het nut van de huiskamers zeker in, echter ziet een probleem in de huisvesting omdat geen van omschreven bestaande ruimtes aanwezig is in de wijk of op inloop van bewoners berekend is. We peilen daarom verschillende ideeën en krijgen zo hopelijk een beeld waar een "huiskamer van de wijk Pathmos" gevestigd zou kunnen worden.

 

Onze vraag is:

Kan een "huiskamer van de buurt" in Pathmos in een bestaande ruimte gevestigd worden en indien ja waar, en wat is de doelgroep?


                  Klaas Hoff, bewonersondersteuner Pathmos:

Een opsomming van mogelijke locaties in de wijk die mij zo te binnen schieten, er zullen er vast meer zijn?
Buurtcentrum de Boei, de Pathmos Schakel, Brede School Pathmos, Budo vereniging Schuttersveld, Speeltuin Robinia, Hiernaast aan de Bombazijnstraat, de ruimte naast Puts Bazar.

De doelgroep zou zeer divers kunnen zijn van bv. kinderen tot senioren en natuurlijk is alles afhankelijk van de vraag en behoeften wat de diverse doelgroepen willen en wat de vrijwilligers van de huiskamer kunnen "behappen".

Het lijkt me interessant om daar eens met meerdere mensen over te brainstormen en te bekijken wat Alifa hierin zou kunnen betekenen.

                  Myra Koomen, stadsdeelwethouder Enschede West:

Geen reactie ontvangen, een reactie zullen we alsnog plaatsen. (Idem)

                  Chantal Poelhuis, consulent wonen voor Pathmos:

In mijn beleving zijn de Schakel en de Boei prima ruimtes waar een "huiskamer" gecreëerd kan worden.

                   Jacob Schuler, beheerder de Boei:

De beste optie lijkt me de huiskamer van Pathmos in een van de leegstaande winkelpanden onder te brengen.
Tegenover de Boei staat bv. een zeer geschikte ruimte (voormalig slagerij) leeg.

Dit pand zou niet alleen door bewoners kunnen worden gebruikt maar in goed overleg ook door anderen zodat een betere samenwerking mogelijk is en elke gebruiker tevreden is.
Een organisatie als Power Royael zou hierin een betere werkruimte hebben en ook een rol kunnen spelen in het beheer zodat alle gebruikers al terug kunnen vallen op een ervaren groep.

                    Betsie van Voorst, voorzitter Wijkraad Pathmos:

In de Boei voor iedereen die behoefte heeft aan gezelschap of een praatje en koffie/thee.
15 november: Persbericht Gemeente Enschede; Gemeente en diverse partners starten ‘Huiskamers van de buurt’
Uw mening telt.

 

Normaal halen we de verhouding deelnemers/oplage als in vergelijkbare polls, bv. in TC Tubantia. Echter rond de vakantie is het een slappe tijd wat nieuws betreft en het viel op dat onze poll "Hoe ging u op vakantie" duidelijk minder belangstelling genoot. Ook zagen we dat door een fout op de website een link nog doorverwees naar onze vorige poll en u bij de zomerfeest antwoorden terecht kwam.
In elk geval hadden alle deelnemers op de vraag "Hoe ging u op vakantie?" Niet aangeklikt.

Deze keer mag u reageren op onze vraag "Kan een "huiskamer van de buurt" in Pathmos in een bestaande ruimte gevestigd worden en indien ja waar, en wat is de doelgroep?"
U hebt bovenstaande belevingen van mensen met een professionele kijk op onze wijk kunnen lezen. Graag vullen we dit artikel aan met suggesties en ideeën betreffend de huiskamer in Pathmos.

U bent van harte welkom om uw mening in de balk hieronder aan te geven of te mailen aan buurtkrantpathmos@hotmail.com

(webbalk gesloten red.) Reacties:rjen: Hiernaast aan de Bombazijnstraat is toch al een soort buurthuiskamer? En er is ook een kerk: de Immanuelkerk aan de Wicher Nijkampst
Arjen:
Hiernaast aan de Bombazijnstraat is toch al een soort buurthuiskamer? En er is ook een kerk: de Immanuelkerk aan de Wicher Nijkampstraat.

Tonnie:
Een gezellige huiskamer lijkt me Hiernaast aan de Bombazijnstraat, ook staan er 3 winkelpanden leeg.

 
Werken aan Pathmos/Stevenfenne

De conclusie werd nogal snel getrokken na twee maanden; Pathmos en Stevenfenne aan het werk gaat echt niet lukken.

Het blijkt dat het project Pathmos/Stevenfenne Werkt!, van start gegaan in maart 2011, hard op weg is de voor dit jaar geplande doelstelling te behalen in activering, scholing en Klimop-banen.

Op 21 september en 21 oktober vond een tweedaags congres plaats "De koppen bij elkaar voor de talentenestafette" voor vertegenwoordigers van ROC, werkgevers en kinderopvang, basis en voortgezet onderwijs.

Kort gezegd kan niet alleen op het moment van de intreding op de arbeidsmarkt het toekomstperspectief verbeteren, maar eigenlijk al in de wieg.

De twee dagen waren gevuld met kennisuitwisseling, in kaart brengen van doelgroep en vormgeven aan acties, al dan niet aansluitend bij bestaande projecten, echter kenmerk is een kort lijntje, zonder uitgebreide regelgeving vanaf allerlei "eilandjes". De volgende instanties/personen zijn daarbij o.a. van belang: ouders, verenigingen, welzijnwerk, de buurt, woningcoöperaties, beroepsgroep/voorbeelden (bedrijfsleven) en scholen.


Een indruk van de vorm te geven initiatieven:

Tutoring en talentontwikkeling op school: Naar voorbeeld van een project in Rotterdam: Pabo-studenten begeleiden leerlingen van achterstandsscholen op maat, taal/rekenen. Ook oudere Rotterdammers werken als vrijwilliger met enkele kinderen taal/rekenen/mentor in bredere zin.
Een model voor de basisscholen in Pathmos en Stevenfenne?

Integraal aanbod onderwijs, opvang en Welzijn: In opdracht v/d gemeente werkt Oberon aan een bedrijfsplan ter realisatie. Een integraal aanbod op maat vergroot ontwikkelingskansen voor kinderen.
Realisatie goed naschools aanbod in Pathmos en Stevenfenne.

Ouderbetrokkenheid: Voorkomen problemen en goede adviezen ter voorbereiding op de arbeidsmarkt door meer inzicht val leerkrachten in de thuissituatie.
In kaart brengen welke scholen, hoeveel huisbezoeken, alle bo/vo leerlingen of alleen probleem gevallen. Inzet talentcoaches.

Weekendschool: Voor groep 8 leerlingen en ook na overgang naar voortgezet onderwijs. Beroepsoriëntatie heeft prioriteit.

Vakantiebanen: Vakantie- en weekendbanen voor jongeren uit Pathmos en Stevenfenne

Traineeships MBO-ers uit Pathmos en Stevenfenne

Van school- naar werkomgeving: leerlingen opgeleid in een prikkelarme omgeving komen vinden vaak niet hun draai op de werkvloer. Een instructie voor werkgevers hoe hiermee om te gaan.

Scoren met gezondheid: Leefstijlverbetering voor volwassenen; leidraad FC Twente. Ouders delen hun ervaring met kinderen.

Criminaliteit: Opgroeien in een veilige omgeving. Ook het rolmodel veel en snel verdienen voorkomen.

Beroepsoriëntatie: Hiervoor veel en tijdig aandacht.

Inzet onderhoud en beheer in de wijk: Goed onderhoud heeft een positieve invloed op het tegengaan van vernieling en vervuiling.

 

Website


Aansluitend bij het vorige artikel en onze aankondiging in Buurtkrant 22 dat we de vacatures op onze website gaan plaatsen kunnen we hier melden dat een website met informatie en laatste nieuws betreffend werken aan Pathmos en Stevenfenne op het punt staat op het wereldwijde web te komen.
Uiteraard zullen we als Buurtkrant Pathmos een link maken als het zo ver is.