Page 1 - Buurtkrant-68
P. 1

BUURTKRANT
                  PATHMOS

  Nummer 68 - april 2019                                      Jaargang 12


  Deze buurtkrant wordt gemaakt door vrijwilligers uit de wijk Pathmos en is bedoeld om u op de hoogte te
  houden wat betreft de meest uiteenlopende zaken in de wijk. Iedereen kan informatie aanbieden, waarbij
  de redactie zich het recht voorbehoudt deze te weigeren of in te korten. Doelstelling van deze krant is een
  breder draagvlak en samenhang binnen ‘t Pathmos te creëren.
  Bezoek ook de website www.buurtkrantpathmosenschede.nl. Veel leesplezier!!!
  Uw bijdrage voor de volgende krant kunt u inleveren tot 25 mei 2019!
                                             De redactie                                          17 augustus 1947 - 14 maart 2019

  Helaas is op 14 maart na een kort ziekbed Betsie van Voorst  de jaren heen verzameld hebben. Eerst hadden ze een mooi pandje
  overleden. Ze kwam als 25-jarige in onze wijk te wonen, voorheen  aan de W de Clercqstraat en later, ook al door bezuinigingen, is deze
  woonde ze altijd op Boswinkel.              verplaatst naar De Schakel. U kunt deze foto’s en materialen ten alle
  Drie jaar geleden moesten wij onze mister Pathmos missen. Dit  tijden bekijken in De Schakel. Gelukkig zijn er twee buurtbewoners,
  was een enorm verdriet voor Betsie en onze wijk, en nu 3 jaar later  ook een echtpaar, die dit van haar hebben overgenomen, want dit
  moeten wij ook haar laten gaan.              mogen we natuurlijk niet verloren laten gaan.
  Betsie was een sterke vrouw die ondanks haar grote verdriet altijd is  Betsie verzorgde ook nog de bloembakken op het plein waar ze
  doorgegaan als vrijwilligster in onze wijk Pathmos.    woonde, (Het Willem van Voorstplein). Hopelijk nemen andere
  Onze Betsie, ik noem haar onze omdat ze ook van heel Pathmos was.  wijkbewoners of buurtjes deze verzorging over van haar, want dit
  Iedereen kon bij haar terecht, ze stond altijd voor iedereen klaar, ze  fleurde het plein altijd zo mooi op.
  kon heel goed luisteren en bijna iedereen kende haar.    En dan de Meimarkt die Willem en zij jaren terug opgezet hebben,
  Betsie was een gedreven vrouw. Voorheen zat ze bij de      samen met het - toen nog Buurtpanel - de Dikke Steen. Ook
  Bewonerscommissie en Buurtpanel en sinds 2012 was ze       hier was ze elk jaar te vinden op haar vaste stekkie voor
  voorzitster van de Wijkraad Pathmos. Dit heeft ze heel       haar huis, met de koffie en thee met koeken, ranja en
  veel jaren met passie en liefde voor de wijk gedaan.        frisdrank.
  In al deze jaren heeft ze mooie dingen bereikt voor         Gelukkig hebben buurtbewoners de organisatie
  Pathmos, maar ook minder mooie dingen, zoals het          overgenomen na het overlijden van MR Pathmos 3 jaar
  verlies van de speeltuin na de renovatie en de sloop        terug, maar Betsie bleef er altijd bij betrokken en elk
  van de Drentse buurt, de winkels die ze ons afgepakt        jaar stond ze er weer.
  hebben en dan als laatste ook nog het verlies van ons        Gelukkig had Betsie altijd goed hulp van verschillende
  wijkcentrum De Boei!                         dames deze dag en deze dames willen deze traditie ook
  Dit deed haar erg veel pijn, want nu hadden ze ons         voortzetten, voor Betsie.
  alles afgenomen op Pathmos.
                                    Want het zou toch vreemd zijn dat er ineens geen verse
  De wijkraad is nog steeds aan het knokken voor een         koffie meer geschonken wordt op de Meimarkt, en er zijn
  plek in de wijk, alleen zal zij dit helaas niet meer maken.    bezoekers die hier speciaal voor naar toe kwamen.
  Ook vond ze het heel onterecht - net zoals haar         Ook verzorgde Betsie sinds een aantal jaren de koffie bij
  man - dat ze de wijk zo maar hadden gesplitst. De        Kiek'n & Koop'n (Haaksbergerstraat), dat was ook haar ding.
  overkant van de singel - ook Pathmos-woningen            Hier is ook de huiskamer van de wijk, gezellig met de
  - hoorde ineens bij het centrum Horstlanden/             bewoners en klanten keuvelen en in de winkel staan.
  Veldkamp, terwijl dit gewoon Pathmos is.
  Haar wens en die van Willem, was altijd nog dat de wijk weer één  En dan nog de koffieochtend, waar ze elke woensdagmorgen te
  geheel zou worden. De gemeente weet dit ook, want dit hebben  vinden was in De Schakel. Het is een enorm succes geworden in de
  ze verschillende keren aangegeven. We hopen dat de wijkraad dit  wintertijd, i.p.v. de Pathmosmarkt op de woensdag. Zelfs de mensen
  voor elkaar krijgt, want dit moet toch op de één of andere manier  die op de markt stonden kwamen daar naar toe.
  mogelijk zijn.                      Betsie stond ook voor verbintenis en bracht mensen bij elkaar.
  En laat dan deze ene wens wel in vervulling gaan, vooral voor deze  Zoals u leest was Betsie erg gedreven en zeer positief en een erg
  mensen die dag in dag uit voor onze wijk klaar hebben gestaan.  geliefd persoon in onze wijk Pathmos. Wij zullen haar enorm
  Ook zat Betsie in de redactie van Buurtkrant Pathmos. Hier was ze  missen.
  ook fanatiek in. Ook trok ze verschillende mensen aan de mouw om
  stukjes voor de krant te schrijven en motiveerde ze hen.   “Lieve Betsie, bedankt voor alles wat je voor onze wijk
  Heel veel bewoners kennen haar ook van de Pathmosmarkt, waar zij  Pathmos hebt gedaan en wat je voor ons hebt betekend. Een
  de boeken uitleen deed, en de koffie en thee. Ze was altijd in voor  groot voorbeeld voor velen, wij zullen jou nooit vergeten”.
  een praatje met de klanten en de verkopers.
  De Buurtexpo deed ze ook al jaren, eerst met Willem, later met    Wij wensen familie en vrienden
  andere vrijwilligers. Oude foto’s en spullen van Pathmos die ze door  heel veel sterkte met dit enorme verlies.
   1   2   3   4