Page 1 - Buurtkrant_80
P. 1

BUURTKRANT
                  PATHMOS

  Nummer 80 oktober 2021   Alle genoemde activiteiten zijn afhankelijk van de Corona richtlijnen    Jaargang 14

  Deze buurtkrant wordt gemaakt door vrijwilligers uit de wijk Pathmos en is bedoeld om u op de hoogte te
  houden wat betreft de meest uiteenlopende zaken in de wijk. Iedereen kan informatie aanbieden, waarbij
  de redactie zich het recht voorbehoudt deze te weigeren of in te korten. Doelstelling van deze krant is een
  breder draagvlak en samenhang binnen ‘t Pathmos te creëren.

  Bezoek ook de website www.buurtkrantpathmosenschede.nl. Veel leesplezier!!!
  Uw bijdrage voor de volgende krant kunt u inleveren tot 25 november 2021!
                                             De redactie
    25 jaar                De aanpak heeft een positief  Samen bereiken
                                  we meer
                       effect op leefbaarheid in een
    Buurtbemiddeling           gemeente. Het veiligheidsge­ > Buurtbemiddeling is een belang­
                                  rijke schakel in de ketenaanpak
                       voel, de sociale samenhang en
                                  van woonoverlast. Vindt u leef­
                       de gemeenschapszin worden  baarheid, ontlasten van de profes­
    En daar zijn we trots op! Onderzoek,  daardoor vergroot. Daarnaast  sionals en burgerparticipatie ook
                                  belangrijk, steun ons project dan
    landelijke kengetallen en de tien   ervaren bewoners dat zelfred­ op alle mogelijke manieren.  Professionele  > 70% van de
                                            diensten
    kenmerken tonen aan dat buurtbe­   zaamheid en eigen handelen  Buurtbemiddeling worden ontlast en  aanmeldin­
                                            er is goede samen­
                                                  g en wordt
    middeling onmisbaar is!        duurzamer is en ook toepasbaar  Corporae, polie,  werking met keten­ opgelost
                                    gemeente en
                       in toekomstige situaties. formele zorg partners
                                             Maatschappelijke opbrengsten
   De kracht en het succes van buurt­                 Juridisch
   bemiddeling zit in zes uitgangspunten:                      > Afname kosten overlast
                                            > Afname kosten juridische procedures
                                            > Afname werkdruk en ruimte voor aanpak complexere zaken
       zelfbedachte                                door wijkagenten, woonconsulenten, welzijnswerkers en
       oplossing                                 maatschappelijk werkers
        =
       beter dan              Aantal aanvragen groeit       > Toename betere samenwerking tussen professionals
    vrijwillig  opgelegde  snelle,      door toenemende           > Toename rust in de wijk, grotere buurtcohesie
       oplossing
    +
    gratis    vroegtijdige          bekendheid bij burgers       > Verhoogd leefbaarheid en veiligheidsgevoel
    =
           aanpak
    laagdrempelig voorkomt          en verwijzers.  3 op de 10     > Minder spanningen en veiliger gevoel voor inwoners
        6   escalatie                   > Nederlanders ervaart wel eens  > Zelf oplossend vermogen op lange termijn geeft beter resultaat
      uitgangs­                        burenoverlast en zelfs 5% vaak. > Getrainde buurtbemiddelaars hebben meer expertise en zijn
   onpartijdige,  punten                              betrokken bij hun buurt
    getrainde
   vrijwillige  voor & door
   buurtbemidde-  bewoners
    laars                            3500 burgers        >  Financiering van buurtbemiddeling
        zelf
      verantwoordelijk                    > zetten zich in als goed getrainde  wordt meestal door gemeenten en
      voor oplossing  > 85% van de Nederlandse       vrijwillige buurtbemiddelaars;  corporaties gezamenlijk verzorgd
       van conflict   gemeentes biedt buurtbe­
               middeling aan de inwoners       Burgerparticipatie pur sang. en levert hen tijd en geld op.
    De rust keert terug          De politie is een warm voorstander    Een goede buur is beter
    in een buurt              van buurtbemiddeling!          dan een verre vriend
    “Al jaren ben ik ambassadeur van Buurtbemiddeling. Wat de vrijwillige buurtbe- “Wijkagenten die in de haarvaten van de samenleving opereren gebruiken buurtbemid- “Maar als er tussen buren een conflict ontstaat kan dat grote ge-
    middelaars doen, is goud waard voor een buurt. Als de spanning oploopt, weten  deling als een extra middel om escalatie en daarmee druk op de politie, maar ook ande- volgen hebben voor de goede sfeer en het woonplezier. Wanneer
                Burenruzies zijn voor niemand prettig.
    zij negen van de tien keer escalatie te voorkomen. Wij krijgen dat zelf veel lasti- re partners te voorkomen. Buurtbemiddeling heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld  buren er onderling niet uitkomen, kan buurtbemiddeling helpen
    ger voor elkaar, want ruziënde buren zien woningcorporaties toch vaak als partij  tot een onmisbaar instrument voor ‘het bewaren van de vrede’ in wijken. Voordat het  de spanningen uit de lucht te halen en verdere escalatie te voor-
                     Daarom zoeken wij
    in een conflict. Met Buurtbemiddeling keert de rust keert terug in een buurt. Dat  strafrecht als ultimum remedium wordt ingezet, is buurtbemiddeling een betekenisvolle  komen. Buurtbemiddeling is daarom van onschatbare waarde
    is geweldig voor alle mensen die daar wonen.” interventie gebleken en daarmee tot een welkome aanvulling op het bestaande (hand- voor de leefbaarheid in de wijken van onze dorpen en steden.”
                    vrijwillige
    Hester van Buren, bestuurder Aedes en ambassadeur buurtbemiddeling havende) maatregelenpakket uitgegroeid. Door buurtbemiddeling nog vaker als instru- Jan van Zanen, voorzitter VNG
                       ment in te zetten wordt de samenleving nog beter gediend!”
                       Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef Politie
              buurtbemiddelaars
   die graag vrede willen stichten. Als vrijwillige bemiddelaar ga je altijd
    met een ervaren bemiddelaar op pad. Om te kunnen bemiddelen,
    helpen wij je graag om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen.
   Ben jij deze vredestichter en wil je graag meer informatie over deze
              bijzondere vrijwilligersbaan?
                 Mail dan naar
            info@buurtbemiddelingenschede.nl.
   1   2   3   4   5   6