Page 1 - Buurtkrant_92
P. 1

BUURTKRANT
                  PATHMOS

  Nummer 92 april 2024                                       Jaargang 17

  Deze buurtkrant wordt gemaakt door vrijwilligers uit de wijk Pathmos en is bedoeld om u op de hoogte te
  houden wat betreft de meest uiteenlopende zaken in de wijk. Iedereen kan informatie aanbieden, waarbij
  de redactie zich het recht voorbehoudt deze te weigeren of in te korten. Doelstelling van deze krant is een

  breder draagvlak en samenhang binnen ‘t Pathmos te creëren.
  Bezoek ook de website www.buurtkrantpathmosenschede.nl. Veel leesplezier!!!
  Uw bijdrage voor de volgende krant kunt u inleveren tot 14 juni 2024!
                                             De redactie

                De Drentse Buurt

                                           
  In het jaar 1907 werd de       krachten in de textiel fabrieken en  In 1933 is in de Drentse buurt de
  bouwvereniging “De Volkswoning”    te voldoen aan een verzoek van     voetbalclub U.D.I. (Uitspanning
  opgericht. Het startkapitaal bedroeg  de Regeering om in verband met    Door Inspanning) U.D.I.) opgericht.
  21.900 gulden.            de nood in de Drentsche venen,     De meeste leden waren in de
  Er werden plannen gemaakt om een   gezinnen over te plaatsen naar     eerste periode mensen van Drentse
  groot aantal woningen te bouwen,   centra’s, waar deze menchen      afkomst, mede omstond daardoor de
  want er was woningnood. Het aantal  loonend werk konden verrichten,    bijnaam “Uitsluitend Drentse Import.
  inwoners van Enschede was 36000.   werd na langdurige voorbereidingen   De oprichting blijft voor altijd
  Om het geplande aantal woningen    en onderhandelingen, tussen de     verbonden aan de Drentse buurt.
  dat nodig was te bouwen werd het   Regeering, de Gemeente Enschede    In juli 1933 waren een groep
  kapitaal van de “De Volkswoning”   en eene combinatie van werkgevers   jongens samen bij de winkel van
  verhoogd, mede door hulp van het   te Enschede, een overeenkomst     Weijel (rook, snoep en groente), op
  Rijk, het werd verhoogd tot 100.00  gesloten, om 200 Drentsche       de hoek Coevordenstraat en de 2
                                                         e
  gulden.                gezinnen over te plaatsen naar deze  Emmastraat. De jongens wouden
  Intussen kocht “De Volkswoning”,   gemeente.               graag voetballen, maar lid worden
  een stuk grond tussen de       Er werden 250 woningen gebouwd     van de bestaande voetbalclub VIOS
  Haaksberger- straat, de Dennenweg   met een kostprijs van plusminus    was niet mogelijk. Deze club had
                                         al veel leden. Vier jongens, Wietse
                                         Bos, Aico Sander, Hendrik van Dijk
                                         en Geert Schonewille besloten een
                                         voetbalclub op te richten.       De Eversstraat, een zijstraat van de Tweede Emmastraat,
       de zwart-wit foto in 1983 en de Eversstraat in kleur nu.
  en de Usselerweg. Daar moest de    3600 gulden per stuk. De overheid
  wijk Pathmos komen. De laatste,    gaf per woning een voorschot van
  ongeveer 750 woningen in Pathmos   3000 gulden, die afgelost moest
  waren in 1918 klaar.         worden in 50 jaar.           UDI in 1936
  Het laatste deel van Pathmos werd                      Staand v.l.n.r.: H.Vos, J. de Wilde,
                                         A Tiems, J. Woudstra, M. Goedhart,
  de “De Drentse Buurt”. Dat ligt    De huurprijs van deze woningen     A. Post, W. Bos, W. Koelman,
  tussen de Pathmossingel, de Tweede  was in guldens  4,10 tot  4,60 per  R. Schonewille en H. Steggetman.
  Emmastraat, de Dennenweg en de    week. De 200 gezinnen uit Drenthe
  Usselerweg.              bestond uit 1938 personen.       Zittend v.l.n.r.: A. Brunink, J.Kleine,
  De naam “Drentse Buurt” is een    Op één januari 1927 kwamen de     N. Neef, H. van Dijk, H. Weijdijk en
                                         T. van Klaveren. Foto van U.D.I.
  direct gevolg van bewust rijksbeleid.  eerste huurders en op 27 augustus
  Er is een Gedenkboek, uitgegeven   waren 226 woningen klaar.       In het jaar 2003 verdween het bijna
  in het jaar 1925, daar staat iets                      honderd jaar oude deel van Pathmos,
  plechtus, maar duidelijk:       Door gebrek aan grond werden      de oude Drentse buurt. Er ontstond
  Om te voorzien in de steeds grooter  24 woningen elders in Enschede     een geheel nieuw gedeelte van
  wordende behoefte aan jonge werk-   gebouwd.                Pathmos.
   1   2   3   4