Page 2 - Buurtkrant-65
P. 2

Colofon               Email:
                                         buurtkrantpathmos@hotmail.com
                                         Webpagina:
  ♪♫ ’t Is weer voorbij         De Buurtkrant wordt gemaakt      buurtkrantpathmosenschede.nl
  die mooie zomer ♪♫          door vrijwilligers met onder-

  Nee hoor, die is helemaal nog     steuning van De Woonplaats en
                     R-Design.
  niet voorbij!
  Als ik deze column schrijf      Postadres redactie:
  (18 september) is het buiten bijna  De Schakel
  30 graden en de komende dagen     Usselerweg 26 E/F
  blijft het zomers. We hebben     of Snelspoelstraat 1
  een nieuw record voor het aantal   7513 ZX Enschede
  dagen warmer dan 20 graden.
  Het klimaat verandert dus echt,
  maar over mooi zomerweer hoor
  je mij niet klagen!. Want we
  hebben met een extreem late
  (lange) zomer te maken en daar
  moeten we met volle teugen van
  genieten.
  Zoals we trouwens van veel      Buurtpanel Rondom de          Opa’s en
  dingen kunnen en konden        Usselerweg organiseert wederom                          oma’s, jullie
  genieten: het Pathmos         het feest met de lampionnen op     kleinkinderen
  Zomerfeest, de Kinderactiviteiten   zondag 11 november.          zijn natuurlijk
  op het Willem van Voorstplein     Kinderen tot 14 jaar kunnen hier    ook van harte welkom.
  in de zomervakantie, de        gratis aan meedoen.          Tot ziens op zondag
  gezelligheid bij de wekelijkse                        11 november en laten we er weer
  Pathmosmarkt, de buurtkrant,     Vanaf 18.00 uur zijn de kinderen    een leuk feest van maken!
  de mooie foto’s en stukjes op de   welkom in de Pathmos Schakel,          Namens buurtpanel
  facebookpagina “Pathmos een      Usselerweg 26.                  Rondom de Usselerweg,
  wijk met karakter” en nog zoveel   We maken een lampion van
  meer.                 een meegebracht melk-, vla- of          Peter Reinders.
  En het mooie is dat het (net als   yoghurtpak.
  de zon) de bezoekers geen geld                        Herfstinstuif in West
  kost, je mag er gratis gebruik van Vanaf 18.45 uur gaan           In de herfstvakantie op
  maken.                we de wijk Pathmos in                                   26 oktober zal er weer een
  En toch gebeurt het niet “zo maar om samen de lampionnen          grote Sport- & Spelinstuif
  van zelf”.              te laten zien en een Sint       in de Pathmoshal zijn.
  Want veel mensen op Pathmos      Maartenliedje te laten horen en    In samenwerking met
  zijn er erg druk mee!         halen hierbij snoep op bij de     verschillende partijen zullen
  Je kunt van al die activiteiten    bewoners.               de combinatiefunctionarissen
  genieten dankzij de                             Imke, Tom en Mannes weer veel
  saamhorigheid en werklust van              Na de optocht    kinderen en ouders in beweging
  de vele vrijwilligers op Pathmos            is er patat met   proberen te krijgen.
  die samen de schouders eronder             een snack voor              Naast vaste
  zetten om voor hun wijk, hun              de kinderen die              onderdelen
  Pathmos, zulke mooie dingen te             meegelopen                als de
  doen.                          hebben.                  stormbaan,
  En daar heb ik erg veel        Meedoen? Aanmelden alleen via                bobbelbaan,
                                                   voetballen,
  bewondering en waardering voor.    de mail: buurtpanelruw@home.nl     het basketballen en dans zal
                     (opgave verplicht i.v.m. inkopen    deze keer ook weer een clinic
                     en reserveringen, geen opgave?     gegeven worden door een
                     geen deelname!)            sportvereniging.
                                         Kinderen dienen makkelijk
                     Opgave kan t/m woensdag
                     7 november 2018. Vermeld dan      zittende kleding aan te hebben
                                         en schoon schoeisel.
                     wel je naam, adres, leeftijd en
  ♪♫ Het is tijd, de hoogste tijd.   telefoonnummer.            Deelname is gratis en geheel op
                                         eigen risico.
  U wordt bedankt voor weer een     Na opgave ontvang je een
  zomer gezelligheid ♪♫         bevestigingsmail en een        We zien jullie graag in de
                                         Pathmoshal. De instuif is
        Hans Koning ter Heege   deelnamebewijs.            's middags van 13 tot 16 uur.
   1   2   3   4