Page 1 - Buurtkrant_77
P. 1

BUURTKRANT
                  PATHMOS


  Nummer 77 februari 2021                                      Jaargang 14
  Deze buurtkrant wordt gemaakt door vrijwilligers uit de wijk Pathmos en is bedoeld om u op de hoogte te
  houden wat betreft de meest uiteenlopende zaken in de wijk. Iedereen kan informatie aanbieden, waarbij
  de redactie zich het recht voorbehoudt deze te weigeren of in te korten. Doelstelling van deze krant is een
  breder draagvlak en samenhang binnen ‘t Pathmos te creëren.

  Bezoek ook de website www.buurtkrantpathmosenschede.nl. Veel leesplezier!!!
  Uw bijdrage voor de volgende krant kunt u inleveren tot 25 maart 2021!
                                             De redactie


  Enschede was tot de grote       afgewisseld met dwarskappen
  stadsbrand in 1862 een klein     en de richting van de nok.
  stadje. Al gauw hierna kwamen     Door de bochtige straten en
  veel werkzoekenden uit diverse    de poortdoorgangen kreeg de
  provincies naar Enschede       wijk een eigen
  om in de textielindustrie       karakter. Na               Sportaal stimuleert mensen
  werk te vinden. Voor al deze     1927 is de wijk              om samen te sporten en te
  arbeiders moest onderdak       uitgebreid met               bewegen. Dat doen zij door
  gezocht worden en woningnood     226 woningen,              sportactiviteiten te organiseren
  ontstond. Eén van de eerste      de Drentse                 en sporten voor iedereen
  arbeiderswijken die daarop      buurt, waar veel               bereikbaar te maken.
  gebouwd is, was de Krim. Van     veenarbeiders
  menswaardig wonen was helaas     uit Drente een             Corona zorgt ervoor dat je op dit
  geen sprake.             woning kregen.             moment niet in groepsverband
         Begin 1900        Ook zij kwamen naar Enschede      kunt sporten of bewegen.
                     voor een nieuwe baan in de
         ontstonden er      textielindustrie.           Omdat je je door te bewegen
         plannen voor de                         fitter en meer ontspannen voelt,
         wijk Pathmos.      De oude woningen in de         stimuleert Sportaal inwoners van
         Een ontwerp werd     wijk werden in de jaren ‘90      Enschede om te gaan sporten en
         gemaakt door       vernieuwd maar het uiterlijk      bewegen. Ook in deze periode
         architect W.K. de    moest qua stijl gelijk blijven.    zoeken zij naar mogelijkheden
         Wijs en de directeur            De Drentse     om inwoners van Enschede
  van Gemeentewerken A.H. op                buurt werd     te helpen om in beweging te
  ten Noort.                        in 2003 voor    komen.
  In 1907 werd de Vereeniging de              het grootste    Samen met de Beweegmakelaars
  Volkswoning opgericht, die de              deel gesloopt.   van Sportaal is het project
  opdracht gaf tot de bouw van               Daarna       Maatje Move gestart. Dit houdt
                               werden nieuwe
  de wijk Pathmos.                     woningen      in dat inwoners van Enschede
  Deze wijk is                       gebouwd en
  gebouwd tussen                      werd Pathmos    gekoppeld worden aan een
  1914 en 1928.                      een nieuwe     sportprofessional waarmee je
  Als eerste werden                              geheel coronaproof een half uur
  er 974 woningen            buurt. Ook zijn in die periode     gaat wandelen in de buurt.
  gebouwd. De              800 woningen gerenoveerd.       Het doel is 2-ledig: beweging en
  architect wilde            De openbare ruimte werd onder     een sociaal praatje. Eenzaamheid
  variatie,               handen genomen en samen met      ligt in deze tijd op de loer.
  9 basistypen in            ideeën van de bevolking werd
  89 varianten.             de Eendenvijver en het Thomas     Wil jij deelnemen aan Maatje
  De gevels verschillen in       Ainsworthpark hersteld.        Move of wil je iemand
  baksteen en pleisterwerk en      Het leefmilieu in de wijk is door   aanmelden? Ga dan naar
  de rode zadeldaken worden       de jaren heen sterk verbeterd.     www.sportaal.nl/maatjemove.
   1   2   3   4